مطالبه وجه خسارت

·    دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت(از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از دادگاه )

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبیل (ازشورای حل اختلاف)

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبیل (ازدادگاه) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه ضرر و زیان كیفری (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه ضرر و زیان كیفری (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه هزینه ها (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه هزینه ها (از دادگاه )

موضوعات تجاری

·    دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولی و ابطال شركت دوم

·    دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولی و ابطال شركت دوم با دستور موقت

·    درخواست حكم ورشكستگی از طرف تاجر

·    درخواست حكم ورشكستگی از طرف دادستان

·    درخواست حكم ورشكستگی از طرف طلبكار

·    درخواست دستور موقت منع از هر گونه اقدام در شركت

موضوعات خانواده

ازدواج 

·    دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

·    دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولی

·    دادخواست ثبت ازدواج دایم

·    دادخواست ثبت ازدواج موقت

·    دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت

·    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۱)

·    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۲)

·    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۳)

·    دادخواست ثبت واقعه رجوع

حضانت 

·    دادخواست صدور حكم حضانت

·    دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند

·    دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند و تحویل آن به شخص دیگر

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عسر و حرج

·    دادخواست تنفیذ طلاق صادره در كشور ..... و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران

·    دادخواست تنفیذ طلاق صادره در كشور ..... و ثبت رسمی آن در ایران

فسخ نكاح یا ابطال آن 

·    دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

·    دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اكراه و فقدان قصد

·    دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم كسب اجازه ولی

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت وجود عیب

مهریه

·    دادخواست مطالبه مهریه

·    دادخواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس

·    دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن

·    دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه

·    دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تأمین

·    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

·    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

نفقه

·     دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

·    دادخواست الزام به تهیه مسكن (از نفقه)

·    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تأمین

·    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

عمومی 

·    دادخواست الزام به تمكین

·    دادخواست الزام به تمكین و منع از اشتغال به تحصیل

·    دادخواست استرداد جهیزیه

·    دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته

·    دادخواست تعیین تكلیف زندگی خانوادگی

·    دادخواست فرزند خواندگی

·    دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی

·    دادخواست ملاقات فرزند

موضوعات كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

·    شكوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی

·    شكوائیه ارتشاء

·    شكوائیه ارتشاء عمومی 

·    شكوائیه ارتشاء داور - ممیز - كارشناس 

·    شكوائیه ربا خواری

·    شكوائیه رشوه دادن 

·    شكوائیه رشوه گرفتن

·    شكوائیه كلاهبرداری

·    شكوائیه معاونت در ارتشاء

امتناع از انجام وظایف قانونی 

·    شكوائیه امتناع از رسیدگی قانونی قاضی

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی 

·    اهانت به مقدسات اسلامی / انبیاء عظام / ائمه طاهرین / حضرت صدیقه طاهره(ع)

·    اهانت به امام خمینی (ره) / مقام معظم رهبری (مدظله)

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی 

·    شكوایه استعمال علنی مشروبات الكلی

·    شكوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الكلی

·    شكوایه خرید و حمل و نگهداری وسایل قماربازی

·     شكوایه دایرکردن و دعوت مردم به قمار خانه

·     شكوایه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن

·    شكوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الكلی

·    شكوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسایل قماربازی

·     شكوایه بکار گماردن طفل صغیروغیررشید برای تکدی

·     شكوایه قراردادن تکدی و کلاشی به عنوان پیشة خود

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

·    شكوائیه خارج كردن اموال تاریخی - فرهنگی از كشور

·    شكوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی

·    شكوائیه مبادرت به تعمیر یا تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه 

·    شكوائیه مبادرت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماكن تاریخی - فرهنگی - مذهبی ثبت شده بدون ضابطه

·    شكوائیه سرقت یا خرید و اخفای اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

·    شكوائیه مبادرت بدون مجوز عملیات در حریم آثار تاریخی - فرهنگی

·    شكوائیه مبادرت به تخریب اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

·    شكوائیه انتقال مال غیر منقول تاریخی- فرهنگی ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانونی

·    شكوائیه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده

·    شكوائیه حفاری و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی 

·    شكوائیه صلب آزادی افراد ملت یا محروم نمودن از حقوق اساسی توسط مقامات دولتی

جرایم علیه اشخاص و اطفال

·    شكوائیه اخلال در نظم و آسایش عمومی

·    شكوائیه ایراد جرح و صدمه عمدی غیر قابل قصاص

·    شكوائیه ایراد ضرب و جرح معمولی

·    شكوائیه شروع به قتل عمد

·    شكوائیه قتل غیر عمدی حاصل از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی

·    شكوائیه مخفی كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورین

·    شكوائیه قدرت نمائی با چاقو

·    شکوائیه دفن و مخفی كردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

جعل و تزویر

·    شكوائیه جعل و استفاده از سند مجهول

·    شكوائیه شروع به جعل

غصب عناوین و مشاغل

·    سوء استفاده از لباسهای مأمورین نظامی - انتظامی

·     سوء استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران كشورهای بیگانه

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین 

·    شكوائیه فرار از زندان یا ندامتگاه

·    شكوائیه مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی كه وظیفه دستگیری او را داشته است

·    شكوائیه مخفی كردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی كه قانوناٌ دستگیر شده و فرار كرده یا كسی كه قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده

محو یا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتی

·    شكوائیه شكستن یا محو كردن مهر یا پلمپ

هتك حرمت اشخاص

·    شكوائیه افترا و هتك حرمت

·    شكوائیه توهین و فحاشی

 

هتك حرمت منازل و املاك غیر

·    شكوائیه مزاحمت و ممانعت از حق

نگارش دیدگاه هوشنگ پورزند می باشد، بازنشر مطالب با ذکر منبع بلامانع است..

 

الزام به تنظیم سند رسمی خانه

·    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله

·    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه باتحویل مبیع و فك رهن و دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فك رهن

الزام به تنظیم سند رسمی عمومی

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرائی با دستور توقیف عملیات اجرائی

·    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال

·    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی

·    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی

·    دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل

·    الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از شورای حل اختلاف )

·    الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از دادگاه )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل(از شورای حل اختلاف )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل (از دادگاه )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از شورای حل اختلاف )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از دادگاه )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با فك رهن و دستور موقت

·    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل

·    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی با دستور موقت

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از دادگاه )

عمومی قرارداد و تعهدات 

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شورای حل اختلاف )(۱)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(۱)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شورای حل اختلاف )(۲)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(۲)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهی (از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهی(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته (از دادگاه )

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد مبیع

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی

محلهای تجاری 

·    دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)

·    دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(۱)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(۱)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(۲)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(۲)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از دادگاه )

·    دادخواست تأمین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر

·    دادخواست تجویز انتقال منافع

·    دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر

·    دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل

·    دادخواست تخلیه به علت نوسازی

·    دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

·    دادخواست تعدی
طبقه بندی: مطالب حقوقی، نمونه های ابتدایی اوراق قضایی حقوقی وکیفری به همراه تعین صلاحیت دادگاهها و موضوعا ت،
برچسب ها: دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد، ادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی،

تاریخ : پنجشنبه 4 تیر 1394 | 09:02 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic