-چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملكی، دارای اسناد مالكیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملكی از طرف مالكین متعدد یك نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارایه اسناد مالكیت مشاعی درخواست صدور سند مالكیت به نام خود بنماید.

روش تبدیل اسناد مالكیت مشاعی به یك جلد

1-     قبول تقاضا همراه با اصل اسناد مالكیت مشاعی.

2-    دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور وارجاع به دفتر املاك و تعیین وقت مراجعه بعدی.

3-    ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.

4-    پیوست پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتراملاك وسیله بایگانی.

5-    بررسی پرونده در دفتر املاك و تهیه پیش‌نویس سند مالكیت جدید.

6-    ارسال پرونده به دفتر املاك بازداشتی جهت گواهی بازداشتی یا عدم آن.

7-    برگشت پرونده به دفتر املاك جهت رسیدگی و امضا پیش‌نویس سند مالكیت و تحریر سند مالكیت جدید وسیله مسئول مربوطه.

8-    ثبت سهام مشاعی ذیل یك ثبت و صفحه و تحریر سند مالكیت جدید.

9-    امضا سند مالكیت و ثبت دفاتر املاك وسیله مسئول مربوطه.

10-ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه تا مراجعه متقاضی.

11-مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بها دفترچه سند مالكیت.

12-دریافت بها دفترچه سند مالكیت.

13-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ آن وتسلیم به مالك در قبال اخذ رسید.

 


 

- درمواردیكه دویا چند پلاك براثرساختمان یا دیواركشی بصورت واحد درآمده یاقطعاتیكه وصل بهم باشند ویامالك یا مالكان مزبور سهام مشاعی برابر دفتراملاك داشته باشندمالك یا مالكین باتسلیم اسناد مالكیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضای تجمیع املاك خودرابنمایند.

روش تجمیع حدود املاكی كه دارای سند مالكیت می‌باشند

 

1-     قبول تقاضای متقاضی همراه با اصل اسناد مالكیت مربوطه

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور و ثبت آن در دفتر

3-     ارجاع به نماینده جهت رسیدگی و اظهارنظر

4-     بررسی و اظهارنظر در خصوص تجمیع اعم از بازداشتی و رهن و غیره

5-     برگشت پرونده نزد مسئول اداره و اتخاذ تصمیم و تعیین روز معاینه محلی و ابلاغ آن به متقاضی در صورت امكان تجمیع

6-     ارسال تقاضا و مدارك به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا روز معاینه محلی

7-     مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره برای تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل

8-     عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل جهت تهیه صورت مجلس تجمیعی و ترسیم نقشه آن

9-   بررسی و تطبیق حدود املاك مورد اقدام با محل بوسیله نماینده و برداشت نقشه املاك مورد تجمیع بوسیله نقشه‌بردار و اعلام وقت مراجعه بعدی

10- ترسیم نقشه تجمیعی بوسیله نقشه بردار و تنظیم صورتجلسه تجمیعی و تهیه پیش نویس سند مالكیت جدید بوسیله نماینده و امضاء صورتجلسه و نقشه بوسیله نماینده و نقشه بردار و مالك

11-  رسیدگی به صورت جلسه تجمیعی و دستور ابطال اسناد مالكیت اولیه و صدور سند مالكیت تجمیعی بوسیله مسئول اداره

12-  بررسی و گواهی دفتر املاك بازداشتی از نظر عدم بازداشتی

13-  بررسی و امضاء پیش نویس سند مالكیت وسیله مسئول مربوطه

14-  ثبت حدود تجمیعی در دفتر املاك و ابطال اسناد مالكیت اولیه و تحریر سند مالكیت جدید و امضاء آن بوسیله مسئول مربوطه

15-  ارسال پرونده به بایگانی تا مراجعه مالك

16-  مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه مالکیت

17-  پرداخت بهاء دفترچه مالكیت بوسیله متقاضی

18-  ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند  و پلمپ آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید

 


 

- چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملكی بطور مشاع مالكیت دارند هریك از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالكین دیگر اقدام نمایند.

روش افراز املاك

1-     تسلیم درخواست افراز از طرف احد یا عده‌ای از شركاء ملك به ثبت محل

2-     قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر اندیكاتور و ارجاع به نماینده بوسیله مسئول اداره

3-     ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور

4-     ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده برای تحویل به نماینده

5-     بررسی نماینده و اعلام نظر در خصوص امكان یا عدم امكان افراز از لحاظ پرونده ثبتی به مسئول اداره

6-     بررسی و تصمیم رئیس ثبت مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز و تعیین تاریخ روز معاینه محل بر فرض قبول

7-     ابلاغ تصمیم رئیس ثبت به متقاضی در صورت عدم قبول درخواست افراز

8-     ارجاع به نقشه بردار جهت تهیه اخطار روز معاینه محلی در صورت امكان ادامه افراز

9-     تهیه اخطار و تعیین روز معاینه محلی و دعوت از شركاء بوسیله نقشه بردار

10-  امضاء اخطارهای تهیه شده بوسیله مسئول مربوطه

11-  صدور اخطارهای تهیه شده از دفتر اندیكاتور و تسلیم آنها به مامور مربوطه

12-  ابلاغ اخطار روز معاینه محلی و افراز به كلیه مالكین مشاعی

13-  برگشت اخطارهای ابلاغ شده به ثبت و ضبط آن در پرونده مربوطه

14-  عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به اتفاق متقاضی به محل جهت معرفی حدود و ترسیم نقشه افراز

15-  معرفی ملك بوسیله متقاضی و تشخیص و تطبیق حدود توسط نماینده و برداشت نقشه بوسیله نقشه بردار

16-  ترسیم نقشه بوسیله نقشه‌بردار و امضاء نماینده و حاضرین

17-  ارسال نقشه به شهرداری در خصوص املاك شهری و سایر مراجع مقرر در قانون در مورد املاك خارج از محدوده جهت تایید عنداللزوم

18- برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار

19-  پیوست نمودن پرونده بوسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار

20-  تنظیم صورت مجلس افراز و امضاء آن بوسیله نماینده و نقشه بردار و حاضرین

21-  ارسال صورتمجلس افراز و نقشه‌افرازی و سوابق امر نزد رئیس ثبت جهت اتخاذ تصمیم

22-  بررسی پرونده و سوابق بوسیله رئیس ثبت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتمجلس و نقشه ترسیمی افراز

23- تهیه اخطار مربوطه به ابلاغ تصمیم مسئول اداره همراه با فتوكپی صورتجلسه افراز و نقشه ترسیمی جهت ابلاغ به كلیه مالكین مشاعی

24-  تسلیم اخطار فوق‌الذكر و سوابق امر به مامور مربوطه جهت ابلاغ

25-  ابلاغ اخطار همراه با فتوكپی صورت جلسه افراز و نقشه افراز و تصمیم مسئول ثبت به كلیه مالكین مشاعی

26-  برگشت پرونده به بایگانی جهت ضبط تا وصول اخطارهای ابلاغ شده

27-  وصول اخطارهای ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض

28- قبول درخواست صدور سند مالكیت سهم افرازی از طرف متقاضی یا متقاضیان به ضمیمه گواهی لازم مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائی صالحه

29-  دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور توسط مسئول اداره

30-  ارجاع پرونده به نماینده جهت تهیه پیش نویس سند مالكیت قطعات مفروزی در صورت عدم وصول اعتراض

31-  بررسی و تهیه پیش نویس سند مالكیت قطعات مفروز شده بوسیله نماینده

32-  گواهی دفتر املاك بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن

33- ارسال پرونده به حسابداری جهت وصول هزینه افراز و حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالكیت

34-  ارسال پرونده به دفتر املاك پس از وصول حقوق ثبتی و بهاء دفترچه سند مالكیت

35- ثبت پیش نویس اسناد مالكیت در دفاتر املاك و ابطال سند مالكیت اولیه متقاضی با متقاضیان و تحریر سند مالكیت جدید و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام ابطال سند یا اسناد مشاعی مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه

36-  بررسی و امضاء ثبت دفاتر املاك و سند مالكیت و بخشنامه تنظیمی بوسیله مسئول مربوطه

37-  صدور بخشنامه مذكور از دفتر اندیكاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی تابعه

38-  ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و پلمب آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت

 


 

روش تفكیك املاك

1-     مراجعه متقاضی به دفترخانه و اخذ درخواست تفكیكی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفكیكی كه خود تهیه نموده باشد.

2-     دستور ثبت درخواست در دفتر اندیكاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام

3-     ارسال درخواست تفكیكی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده

4-     بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عنداللزوم

5-     امضاء نامه بوسیله مسئول مربوطه و صدور آن

6-     برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری

7-   مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دوماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفكیك

8-     وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تاییدشده

9-     دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیكاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی بوسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی

10-  ثبت نامه در دفتر اندیكاتور

11-  ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط تا مراجعه متقاضی در روز تعیین شده

12-  مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده و نقشه بردار

13-  تعیین نماینده و نقشه بردار بوسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل

14-  تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق

15-  عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضی

16- معرفی ملك بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

17- ترسیم نقشه تفكیكی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفكیكی بوسیله نماینده و امضاء آن بوسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی

18-  ارائه گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفكیكی

19-  گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت

20-  بررسی مسئول اداره و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفكیك

21-  ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه هزینه تفكیك

22-  پرداخت هزینه تفكیك توسط متقاضی در بانك

23-  پیوست قبض پرداخت هزینه تفكیك به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء

24-  كنترل و امضاء صورت مجلس تفكیكی بوسیله مسئول مربوطه

25-  ارسال صورت مجلس تفكیكی به دفتر اندیكاتور جهت صدور و ارسال آن به دفترخانه

26-  صدور صورت جلسه تفكیكی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

27-  برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه

 


 دفاتر اسناد رسمی مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاری قبلا جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نمایند هم چنین پاره‌ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجع صالحه قضایی نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاك جاری هستند.

 

روش تهیه پاسخ استعلام املاك جاری

1-دریافت اسعلام از مراجع ذیصلاح

2-دستور ثبت در دفتر اندیكاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام

3-ضمیمه نمودن پرونده بوسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده جهت اقدام

4-تهیه پاسخ استعلام بوسیله نماینده

5-گواهی دفتر بازداشتی

6-در صورتیكه استعلام كننده دفترخانه باشد ارسال پرونده به حسابداری جهت تعیین بقایای ثبتی و حقوق دولتی و قید آن در پاسخ استعلام و گواهی آن

7-امضاء پاسخ استعلام بوسیله مسئول اداره یا صاحب امضاء مجاز از طرف او

8-صدور از دفتر اندیكاتور و ارسال به مرجع استعلام كننده
طبقه بندی: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: edalatgran.ir، هوشنگ پورزند، ثبت، سند مالكیت مورث،

تاریخ : پنجشنبه 18 تیر 1394 | 07:38 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic